Het Zandkasteeltje

Kindvolgsysteem

Wij werken binnen Het Zandkasteeltje met een kindvolgsysteem. Het systeem waarmee wij werken is KIJK! Daarmee volgen de leidster hoe het kind zich ontwikkelt en of het nog lekker in zijn vel zit. Waar nodig sturen wij bij. Het kind kan zich immers pas ontplooien als het zich veilig voelt en genoeg uitdagingen krijgt. Het welbevinden van een kind wordt aan de hand van het kindvolgsysteem besproken tijdens de 10-minutengesprekken. Daarnaast kunnen de ouders op elk moment inzage krijgen in het systeem.

Gebruik van het kindvolgsysteem

Het kindvolgsysteem is een hulpmiddel voor:

  • Het realiseren van de pedagogische basisdoelen zoals beschreven in het pedagogisch beleid;
  • Het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden;
  • Het voeren van oudergesprekken;
  • De overdracht naar een andere stamgroep, school of de jeugdgezondheidszorg.
Op zoek naar kinderopvang voor uw kind?
We maken graag persoonlijk kennis met u.