Het Zandkasteeltje

Pedagogisch beleid

In de pedagogische visie van Het Zandkasteeltje staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Hierbij krijgt ieder kind de ruimte om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen naar eigen zelfstandigheid. Binnen Het Zandkasteeltje willen wij de totale ontwikkeling van het individuele kind evenwichtig stimuleren, met respect voor de eigen ontwikkeling, krachten en uniciteit en passend binnen de omgeving waarin het kind leeft en opgroeit.

Pedagogische basisdoelen

In de pedagogische visie van Het Zandkasteeltje staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Hierdoor krijgt ieder kind de ruimte om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen naar zelfstandigheid. Binnen Het Zandkasteeltje willen wij de totale ontwikkeling van het individuele kind evenwichtig stimuleren, met respect voor de eigen ontwikkeling, krachten en uniciteit en passend binnen de omgeving waarin het kind leeft en opgroeit.

De vier pedagogische basisdoelen voor opvoeding van Riksen-Walraven zijn het uitgangspunt voor het aanbod van Het Zandkasteeltje. Deze doelen omschrijven datgene wat een opvoeding een kind moet bieden, gezien vanuit de basisbehoeften waar het kind recht op heeft. De vier pedagogische basisdoelen zijn:

 • Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid;
 • Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
 • Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties;
 • Het bieden van de kans om zich waarden en normen eigen te maken.

Deze doelen vormen de basis voor ons pedagogisch beleid.

Pedagogisch beleid

Wij bieden een veilige basis en ‘thuis’ waarin kinderen de ruimte krijgen om te ontspannen en zichzelf te zijn. Een kind dat zich veilig voelt, durft en kan zich namelijk verder ontwikkelen. Emotionele veiligheid gaat om vertrouwen tussen de pedagogisch medewerkers, ouder(s) en kinderen. Dit proces krijgt continu aandacht binnen Het Zandkasteeltje.

Wij stimuleren de kinderen om kennis en vaardigheden op te doen en persoonskenmerken te ontwikkelen, zoals taal- en denkvaardigheid, probleemoplossingsvermogen, communicatievaardigheden, het vermogen om zich te verplaatsen in anderen en conflicten op te lossen, creativiteit en fantasie. Wij geven kinderen de kans en de ruimte om te groeien in een multiculturele samenleving, met begrip en respect voor de waarden en normen uit verschillende culturen en het vieren van rituelen. Zij leren wat wel en niet mag en hoe je je dient te gedragen. De pedagogisch medewerkers zijn zorgzaam maar stellen ook duidelijke grenzen en geven uitleg waarom iets niet mag. Zij bevorderen de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid en laten voorbeeldgedrag zien. De inbreng van kinderen wordt serieus genomen.

Onze pedagogisch medewerkers

Het pedagogisch beleid is de basis voor het handelen van onze medewerkers. Van hen kunt u dus verwachten dat zij:

 • Open staan voor uw kind en op de juiste manier ingaan op zijn of haar signalen en ontwikkeling;
 • Persoonlijke betrokkenheid tonen en gericht positieve gevoelens naar uw kind kunnen uiten;
 • Uw kind de ruimte geven tot ontwikkeling; maar ook veiligheid kunnen bieden;
 • Respect hebben voor uw kind en zijn of haar sociale, culturele achtergrond en rituelen;
 • Uw kind kunnen motiveren, stimuleren en instrueren;
 • In staat zijn tot een open communicatie met u als ouder en met collega’s.;
 • Eigen handelen ter discussie durven stellen.

Lees hier meer over ons personeelsbeleid.

Ons pedagogisch beleid en specifieke werkplannen kunt u te allen tijde inzien op onze locatie.

Op zoek naar kinderopvang voor uw kind?
We maken graag persoonlijk kennis met u.