Het Zandkasteeltje

Personeelsbeleid

Kinderdagverblijf Het Zandkasteeltje beschouwt haar medewerkers als de belangrijkste factor in de kwaliteit van de dienstverlening. We besteden dan ook veel aandacht aan ons personeelsbeleid.

Verklaring Omtrent Gedrag

Alle medewerkers binnen het Kinderdagverblijf Het Zandkasteeltje dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Deze worden opgevraagd bij de gemeente. Op deze verklaring is te lezen hoe het gedrag van de betreffende persoon is beoordeeld. U kunt er dus altijd vanuit gaan dat de pedagogisch medewerkers die bij het Kinderdagverblijf het Zandkasteeltje werken allemaal een verklaring hebben die ‘goed gedrag’ verzekert.

Scholing

Het Zandkasteeltje vindt het belangrijk dat de medewerkers op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen de kinderopvang. Zij zullen regelmatig een cursus aangeboden krijgen die aansluit bij en ingaat op huidige ontwikkelingen binnen het werkveld.

Personeel en taken

Directie

Kinderdagverblijf Het Zandkasteeltje heeft een directrice die zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en het aannemen van nieuwe projecten. Zij is ook inhoudelijk verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie. Verder zorgt de directie voor een personeelsbezetting van de goede kwaliteit en kwantiteit; daartoe is zij regelmatig op de groepen aanwezig om het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers te begeleiden en aan te sturen.

Pedagogisch medewerkers

Voor de personeelsbezetting op de groepen wordt de leidster/kind-ratio uit de CAO Kinderopvang aangehouden. De kinderen worden opgevangen door deskundige pedagogisch medewerkers die vanuit de pedagogische visie van Het Zandkasteeltje op persoonlijke wijze een relatie opbouwen met de kinderen. Het is de taak van de pedagogisch medewerker om in de groep voorwaarden te scheppen die ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een pedagogisch medewerker werkt minimaal twee dagen in een groep. Dit in verband met de continuïteit en structuur voor kinderen, ouders en collega’s.

Bij Het Zandkasteeltje zijn naast het diploma ook andere kwaliteiten en vaardigheden belangrijk voor het uitoefenen van het vak. Er wordt vooral veel belang gehecht aan communicatieve vaardigheden naar ouders, kinderen en collega’s. Daarnaast wordt het ook belangrijk gevonden dat een pedagogisch medewerker de capaciteit heeft om activiteiten te bedenken en uit te voeren in de groep en in staat is om goed samen te werken.

Groepshulp

Binnen Kinderdagverblijf Het Zandkasteeltje zijn groepshulpen actief. Zij zorgen voor een paar extra handen in de groep. Taken zoals koken, wassen, fruit klaarmaken, bedden opmaken, etc. worden door de groepshulp gedaan zodat de pedagogisch medewerker meer tijd heeft voor de kinderen.

Invalkrachten

Het Zandkasteeltje werkt met een aantal vaste invalkrachten. Invalkrachten worden ingezet tijdens ziekte, vakantie of vrije dagen van de vaste pedagogisch medewerker. Hierbij wordt zoveel mogelijk gezorgd voor bekende gezichten voor de kinderen.

Stagiaires

Om ook toekomstige pedagogisch medewerkers de kans te geven om ervaring op te doen binnen het kinderdagverblijf zullen er jaarlijks stagiaires binnen Kinderdagverblijf Het Zandkasteeltje meedraaien. Stagiaires worden altijd boventallig ingezet, en zullen werken onder begeleiding van de ervaren krachten. Iedere stagiaire krijgt een pedagogisch medewerker toegewezen die de stagebegeleiding op zich neemt. Wekelijks vindt er een gesprek plaats tussen de stagiaire en de begeleider.

Op zoek naar kinderopvang voor uw kind?
We maken graag persoonlijk kennis met u.